بیمارستان های سمنان

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان شفای سمنان سمنان‌ درمانی بلوار علم وصنعت – میدان استاندارد - بیمارستان شفا
بیمارستان فاطمیه سمنان سمنان‌ آموزشی، درمانی بلوار هفده شهریور- مرکز آموزشی درمانی فاطمیه
مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین سمنان سمنان‌ آموزشی، درمانی، پژوهشی بلوار مصطفی خمینی (ره) - روبروی چهارصد دستگاه - مرکزآموزشی درمانی امیرالمومنین
مرکز آموزشی  پژوهشی درمانی کوثر سمنان‌ آموزشی، درمانی شهرک گلستان - بلوار امین - بیمارستان کوثر
بیمارستان سینا سمنان سمنان‌ درمانی بلوار شهید اخلاقی - پشت پمپ بنزین پیوندی - بیمارستان سینا
مجموعه کلینیک های ویژه سمنان‌ آموزشی، درمانی، پژوهشی سمنان - بلوار 17 شهریور - بیمارستان فاطمیه سابق