بیمارستان های سوادکوه

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان شهدای زیراب سوادکوه‌ درمانی زیراب- خیابان آزادی –بیمارستان شهدای زیراب