بیمارستان های سراب

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان امام خمینی (ره) سراب درمانی خیابان امام خمینی - بیمارستان امام خمینی (ره)
بیمارستان 527 ارتش سراب درمانی بیمارستان 527 ارتش