بیمارستان های سقز

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان امام خمینی (ره) سقز درمانی خیابان قدس - بیمارستان امام خمینی (ره)
بیمارستان تامین اجتماعی سقز درمانی انتهای خیابان معلم - بیمارستان تامین اجتماعی سقز