بیمارستان های سرپل ذهاب

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان شهداء سرپل ذهاب سرپل ذهاب درمانی بلوار راه کربلا - روبروی ترمینال - بیمارستان شهداء سرپل ذهاب