بیمارستان های سبزوار

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
کلینیک ویژه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار آموزشی، درمانی، پژوهشی خیابان اسدآبادی - کلینیک ویژه دانشگاه علوم پزشکی
بیمارستان شهیدان مبینی سبزوار آموزشی، درمانی خیابان کاشفی شمالی - بیمارستان شهیدان مبینی
بیمارستان امداد شهید دکتر بهشتی سبزوار آموزشی، درمانی خیابان رازی - بیمارستان امداد شهید دکتر بهشتی
بیمارستان محمد واسعی سبزوار درمانی بلوار توحید - بیمارستان محمد واسعی
بیمارستان قمربنی هاشم (ع) سبزوار درمانی جوین - نقاب - کیلومتر 3 جاده راه آهن - بیمارستان قمربنی هاشم (ع)
بیمارستان ولیعصر (عج) سبزوار درمانی شهرستان جغتای - بولوار آزادگلبیمارستان ولیعصر (عج) جغتای
بیمارستان حشمتیه سبزوار درمانی خیابان اسدابادی - جنب ستاد مرکزی دانشگاه - بیمارستان حشمتیه