بیمارستان های رودسر

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان شهید انصاری رودسر درمانی خیابان شهدا - بیمارستان شهید انصاری