بیمارستان های رودبار

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان 31 خرداد منجیل رودبار درمانی منجیل - شهرک ایثارگران - بیمارستان 31 خرداد منجیل
بیمارستان ولیعصر (عج) رودبار درمانی ولی آباد - بیمارستان ولیعصر (عج)
بیمارستان سلامت رستم آباد رودبار درمانی انتهای بلوار شهید بهشتی - بیمارستان سلامت رستم آباد