بیمارستان های رشتخوار

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان حضرت زهرا (س) رشتخوار درمانی خیابان شهید فهمیده - بیمارستان حضرت زهرا (س)