بیمارستان های رامشیر

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان رسول اکرم (ص) رامشیر درمانی خیابان امام علی (ع) - بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص)