بیمارستان های رامیان

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان امام رضا (ع) خان به بین رامیان درمانی خان به بین - میدان بسیج - بیمارستان امام رضا (ع) خان به بین