بیمارستان های رامهرمز

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان مادر رامهرمز درمانی بلوار معلم - بیمارستان مادر
بیمارستان امام خمینی (ره) رامهرمز درمانی خیابان ولیعصر (عج) - نرسیده به میدان سیلو - بیمارستان امام خمینی (ره)