بیمارستان های رفسنجان

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان نیک نفس رفسنجان رفسنجان‌ آموزشی، درمانی خیابان شهدا - مرکز آموزشی درمانی نیک نفس
بیمارستان مرادی رفسنجان‌ آموزشی، درمانی خیابان شهدا - روبروی زایشگاه نیک نفس - بیمارستان مرادی
بیمارستان حضرت علی ابن ابيطالب(ع) رفسنجان‌ دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان بلوار مفتح - بیمارستان حضرت علی ابن ابيطالب(ع)
بیمارستان امام حسین (ع) رفسنجان‌ درمانی خیابان پاسداران - مقابل پلیس +10 - بیمارستان امام حسین (ع)
کلینیک ویژه مدرس رفسنجان‌ آموزشی، درمانی، پژوهشی بلوار مدرس - کلینیک ویژه مدرس