بیمارستان های پلدختر

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان امام خمینی (ره) پلدختر درمانی کوی بسیجیان - بلوار بیمارستان - بیمارستان امام خمینی (ره)