بیمارستان های پیرانشهر

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان امام خمینی (ره) پیرانشهر درمانی خیابان پزشک - روبروی تاکسیرانی - بیمارستان امام خمینی (ره)