بیمارستان های نور

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان امام خمینی (ره) نور درمانی خیابان امام خمینی - بیمارستان امام خمینی (ره)