بیمارستان های نوشهر

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان شهید بهشتی نوشهر درمانی خیابان ابن سینا - روبروی شبکه بهداشت ودرمان - بیمارستان شهید بهشتی