بیمارستان های نی ریز

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان شهدای نیریز نیریز درمانی خ ایت اله طالقانی فلکه فلسطین
بیمارستان امام هادی(ع) آباده طشک نیریز آموزشی، درمانی، پژوهشی آباده طشک خیابان امام خمینی