بیمارستان های نقده

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان امام خمینی (ره) نقده‌ درمانی خیابان دانشگاه - بیمارستان امام خمینی (ره)
بیمارستان حضرت فاطمه زهرا (س) نقده‌ درمانی خیابان امام خمینی- بیمارستان فاطمه الزهرا (س)