بیمارستان های میناب

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع) میناب‌ درمانی بلوار آل محمد (ص) - جنب آموزشگاه فنی وحرفه ای - بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع)
کلینیک مستقل شماره دو میناب میناب‌ آموزشی، درمانی، پژوهشی بلواربسیج - جنب آزمایشگاه دانش - کلینیک مستقل شماره دو میناب