بیمارستان های میانه

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان امام خمینی (ره) میانه آموزشی، درمانی، پژوهشی خیابان امام خمینی - بیمارستان امام خمینی (ره)
بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) میانه درمانی جاده جهندیز - بیمارستان خاتم الانبیاء (ص)