بیمارستان های میبد

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان امام جعفر صادق (ع) میبد آموزشی، درمانی بلوار بسیج - میدان جانباز - بیمارستان امام جعفر صادق (ع)