بیمارستان های مهران

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان امام حسین (ع) مهران‌ درمانی خیابان امام زاده سید حسن - بیمارستان امام حسین (ع)