بیمارستان های مریوان

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان فجر مریوان‌ درمانی بلوار رسالت - روبروی شهرداری - بیمارستان فجر
بیمارستان بوعلی سینا مریوان‌ درمانی بلوار پرستار - بیمارستان بوعلی سینا