بیمارستان های ممسنی

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان ولیعصر (عج ) ممسنی ممسنی‌ درمانی جاده اسکان عشایر – بیمارستان ولیعصر (عج)