بیمارستان های ملکان

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان فارابی ملکان درمانی کمربندی ملکان به تبریز - بلوار آنا - بیمارستان فارابی