بیمارستان های مه ولات

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان جدید مه ولات درمانی فیض آباد- بلوار بعثت - جاده روستای عبدل آباد - بیمارستان جدید