بیمارستان های ماه نشان

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان رازی ماهنشان ماه‌ نشان‌ درمانی خیابان آیت الله خوئی - بیمارستان رازی