بیمارستان های مهاباد

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان امام خمینی (ره) مهاباد درمانی خیابان سرباز - بلوارشهیدعبداله پور - بیمارستان امام خمینی (ره)