بیمارستان های لردگان

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان شهدا لردگان لردگان‌ درمانی میدان شهرداری - بلوارپرستار - ابتدای جاده منجرموئی- بیمارستان شهدا لردگان