بیمارستان های لنگرود

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان امینی لنگرود درمانی خیابان امام خمینی - بیمارستان امینی