بیمارستان های لامرد

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان ولیعصر (ع) لامرد درمانی بلوار ولیعصر(عج) - بیمارستان ولیعصر (عج)
بیمارستان بعثت اشکنان لامرد درمانی اشکنان - خیابان امام خمینی - بلوار بعثت - بیمارستان بعثت