بیمارستان های خوی

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان شهید مدنی خوی‌ درمانی میدان ولیعصر - بیمارستان شهید مدنی
بیمارستان 250 تختخوابی خوی خوی‌ درمانی  بیمارستان 250 تختخوابی خوی
بیمارستان قمر بنی هاشم خوی‌ درمانی میدان بسیج - خیابان شهید منتظری - بیمارستان قمربنی هاشم