بیمارستان های خور

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان شهید یغمایی خور آموزشی، درمانی، پژوهشی بلوار امام رضا (ع) - بیمارستان شهید یغمایی