بیمارستان های خاتم

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان مرکز بهداشتی درمانی شبانه روزی دکتر علیم خاتم آموزشی، درمانی، پژوهشی مروست - بلوار کشاورز - بیمارستان مرکز بهداشتی درمانی شبانه روزی دکتر علیم
بیمارستان آیت الله خاتمی خاتم درمانی خاتم - بیمارستان آیت الله خاتمی