بیمارستان های خوانسار

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان فاطمیه (س) خوانسار درمانی خیابان 13 محرم - بیمارستان فاطمیه (س)