بیمارستان های کنگاور

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان شهید چمران کنگاور درمانی بلوار انقلاب - جنب اداره برق - بیمارستان شهید چمران