بیمارستان های کلات

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان امام حسن مجتبی (ع) کلات آموزشی، درمانی، پژوهشی انتهای خیابان امام خمینی - بیمارستان امام حسن مجتبی (ع)