بیمارستان های کلاله

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) کلاله درمانی جنب میدان الغدیر - بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص)