بیمارستان های جویبار

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان عزیزی جویبار درمانی جیابان امام (ره) - روبروی مسجد اعظم - بیمارستان عزیزی