بیمارستان های جلفا

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان دکتر ساجدی هادیشهر جلفا درمانی خیابان لیوارجان - بیمارستان دکتر ساجدی هادیشهر