بیمارستان های جیرفت

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان آیت الله کاشانی جیرفت‌ درمانی خیابان پرستار - بیمارستان آیت الله کاشانی
بیمارستان امام خمینی (ره) جیرفت‌ آموزشی، درمانی بلوار امام خمینی (ره) - خیابان شفا
بیمارستان قائم (عج) جیرفت‌ درمانی میدان شاهد - بیمارستان قائم (عج)