بیمارستان های ایرانشهر

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان ایران ایرانشهر آموزشی، درمانی کیلومتر 4 جاده بمپور - بیمارستان ایران
بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) ایرانشهر آموزشی، درمانی خیابان امام علی- بیمارستان خاتم الانبیاء (ع )
بیمارستان 17 شهریور (زایشگاه ) ایرانشهر درمانی خیابن شهید فاطمی - بیمارستان 17 شهریور