بیمارستان های گیلان غرب

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان الزهراء (س) گیلان غرب گیلان غرب درمانی بلوار بسیج - بیمارستان الزهراء (س) گیلان غرب