بیمارستان های گرمسار

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان امام (ره) گرمسار درمانی میدان شهدا - خیابان شهید منتظری - بیمارستان امام (ره)
بیمارستان معتمدی گرمسار درمانی میدان بسیج - بلوار شهید آیت الله دستغیب - بیمارستان معتمدی