بیمارستان های فسا

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان دکترعلی شریعتی فسا آموزشی، درمانی خیابان شهید دکتر فیاض بخش - بیمارستان دکترعلی شریعتی
بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) فسا آموزشی، درمانی میدان ابن سینا - بیمارستان حضرت ولیعصر (عج)
بیمارستان درمانگاه تخصصی فاطمیه فسا آموزشی، درمانی، پژوهشی فاز 4 قدیم - بلوار پرستار - جنب اداره دخانیات - درمانگاه تخصصی فاطمیه
بیمارستان درمانگاه تخصصی حمزه فسا آموزشی، درمانی، پژوهشی خیابان مهدیه - درمانگاه تخصصی حمزه
بیمارستان درمانگاه تخصصی ولیعصر (عج) فسا آموزشی، درمانی، پژوهشی میدان ابن سینا - درمانگاه تخصصی ولیعصر (عج)