بیمارستان های فاروج

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان شهدای فاروج فاروج درمانی بلوار شهید فرهادی - بعد از کوهستان پارک -