بیمارستان های فریمان

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان امام خمینی (ره) فریمان‌ درمانی خیابان امام خمینی(ره) - روبه روی فضای سبز - بیمارستان امام خمینی (ره)