بیمارستان های استهبان

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان امام خمینی (ره) استهبان‌ درمانی بلوار امام رضا(ع) - بیمارستان امام خمینی (ره)