بیمارستان های اسفراین

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان امام خمینی (ره) اسفراین آموزشی، درمانی خیابان امام رضا (ع) - میدان ابوعلی سینا - بیمارستان امام خمینی (ره)